Main page

Name of the department

211 - Department of Plant Biology
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Phone: +420 545 133 011 Fax: +420 545 133 025
E-mail: botanica [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
Further information: Staff / Courses taught / Department's websites

Information on department

Ústav biologie rostlin AF se zabývá výukou a vědecko-výzkumnými aktivitami v oblasti studia celistvosti rostlin související s životními funkcemi, růstem a vývojem, včetně studia rostlinných společenstev na úrovni základního a aplikovaného výzkumu. Ke studiu je využíváno široké spektrum metod od molekulárně-genetických, mikroskopických, biochemických, biofyzikálních, morfometrických až po monitoring rostlinných společenstev v terénu. Oblasti studia směřují především k poznání biologické podstaty rostliny jako funkčního celku (od DNA po fenotyp) až po hodnocení interakce rostlin s prostředím či jinými živými organismy v ekosystému. Významnou částí aktivit ústavu je spolupráce při řešení konkrétních úloh s dalšími pracovišti základního, aplikovaného výzkumu, ale i subjekty z privátní sféry.